Кожен студент, що навчається за освітньою програмою “Міжнародна економіка та бізнес” має право персонально обрати із загальноуніверситетського та фахового каталогів вибіркові дисципліни та створити власну індивідуальну освітню траєкторію. 

Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% загального обсягу відповідної освітньої програми за якою навчається здобувач на відповідному рівні вищої освіти.

Зміст конкретної вибіркової навчальної дисципліни визначає її силабус – робоча програми навчальної дисципліни.

Вибіркові навчальні дисципліни надають можливість здобувачу:

  • побудувати індивідуальну траєкторією навчання;
  • ознайомитися з сучасним рівнем наукових досліджень у відповідній галузі знань;
  • поглибити професійну підготовку в межах обраної спеціальності та освітньої програми;
  • здобути додаткові результати навчання в межах формування загальних та/або фахових компетентностей.

Здобувач обирає дисципліни відповідно до навчального плану, за яким він навчається, що визначає кількість і обсяг навчальних дисциплін вільного вибору здобувача для конкретного семестру. При цьому здобувач має право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших освітніх програм, за погодженням із завідувачем відповідної випускової кафедри.

До вибору навчальних дисциплін потрібно відноситись дуже відповідально, усвідомлюючи, що перелік цих дисциплін буде внесено у додаток до диплому з вказуванням отриманих залікових балів!

 

Перейти до вибору навчальних дисциплін можна за посиланням:

https://chdtu.edu.ua/student/navchalni-distsiplini-vilnogo-viboru