Молодшим спеціалістам

Інформація про спеціальність 051 Економіка / Міжнародна економіка

Прискорений розвиток міжнародних економічних відносин, що стало ознакою сучасного світу, висуває нові вимоги до підготовки фахівців у сфері економіки. Вона потребує спеціалістів, які добре знаються на закономірностях та тенденціях розвитку світового ринкового середовища, вміють його аналізувати, приймати оптимальні рішення щодо діяльності компаній в цьому середовищі, мають навички ведення ділових переговорів, володіють основами крос-культурного менеджменту. На підготовку саме таких спеціалістів орієнтована 051 Економіка / Міжнародна економіка. Вона дозволяє майбутнім фахівцям вільно орієнтуватися в економіці та законодавстві, особливостях національної психології і соціальної організації різних країн, знати можливості успішної діяльності підприємств на світовому ринку.

На 3 курс бакалаврату приймаються:

˗ особи, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальностями

˗ 051 та спорідненими спеціальностями галузей знань 05 та 07 (Економіка підприємства; Прикладна статистика; Маркетингова діяльність; Комерційна діяльність; Фінанси і кредит; Оціночна діяльність; Бухгалтерський облік; Товарознавство та комерційна діяльність; Організація виробництва та ін.) – на навчання за кошти державного бюджету або за кошти фізич./юрид. осіб; ˗ інші спеціальності – лише за кошти фізич./юрид. осіб

 

Перспективи працевлаштування

Спеціальність «Міжнародна економіка» дає можливість:

       –  вивчення двох іноземних мов, що підвищує конкурентоспроможність на ринку праці;

      – навчання за програмами академічної мобільності в університетах Європейського Союзу (відповідно до договорів між ЧДТУ та ВНЗ ЄС);

      – отримати базову економічну освіту, яка забезпечує широкий вибір можливостей для подальшого працевлаштування;

         –  стажування за кордоном, брати участь у міжнародних конференціях;

         –  подальшого навчання в аспірантурі та докторантурі.

Після закінчення навчання за спеціальністю «Міжнародна економіка» випускники можуть працювати:

          –  в банках – у відділах міжнародних розрахунків, валютному відділі, відділі з розміщення інвестицій (управління із залучення та розміщення інвестицій), відділі експортно-імпортних операцій, кореспондентських розрахунків, представництвах та філіях банків за кордоном;

            –  у спільних та іноземних підприємствах, комерційних підприємствах, які ведуть свою діяльність як на території України, так і за кордоном, здійснюють операції з міжнародної торгівлі, укладають і реалізують міжнародні договори та контракти;

           –  на підприємствах у відділах управління  зовнішньоекономічною діяльністю, маркетингу, плановому та фінансовому відділах;

           –  в інвестиційних фондах, компаніях, спеціалізованих фінансових установах, які представляють інтереси іноземних інвесторів, товаровиробників;

             –  в іноземних представництвах, філіях, відділеннях підприємств усіх форм власності;

           –   в установах державних органів влади на підприємствах всіх видів власності.

Контактна інформація: 18006, м. Черкаси. бул. Шевченка, 460, а. 908, тел.: +380472511582 +380672691451; 

email: [email protected]; Facebook- https://www.facebook.com/ie.cstu/