Кафедра міжнародної економіки та бізнесу створена в Черкаському державному технологічному університеті у 2006 р. Очолює кафедру доктор економічних наук, професор Петкова Леся Омелянівна. Кафедра міжнародної економіки здійснює підготовку фахівців зі спеціальності «Міжнародна економіка».

Підготовка здійснюється за такими освітніми рівнями: бакалавр (кваліфікації – бакалавр з міжнародної економіки, бакалавр з міжнародної економіки та бізнесу) та магістр (кваліфікація – магістр з міжнародної економіки).

Специфіка майбутньої діяльності фахівця в сфері міжнародної економіки та бізнесу базується на глибокому вивченні фундаментальної економіки та передбачає формування практичних навичок прийняття управлінських рішень для підприємств і організацій, які залучені до міжнародної  економічної діяльності.

Спеціальність «Міжнародна економіка» розрахована на тих, хто прагне працювати на підприємствах різних форм власності, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність різних масштабів і типів. Головна мета спеціальності – це підготовка фахівців до високопрофесійної діяльності у міжнародній сфері. Випускники спеціальності мають володіти не лише сучасними теоретичними знаннями, а й практичними навичками у зовнішньоекономічній сфері. А це означає вміння:

– проводити міжнародні та внутрішні дослідження міжнародної торговельної діяльності, добирати необхідну інформацію та складати статистичну звітність по міжнародним операціям;

– здійснювати аналіз макро- та мікросередовища, моніторинг основних конкурентів на світовому ринку;

– будувати комунікаційну мережу для обміну інформацією та зворотного зв’язку;

– здійснювати оформлення фінансово-розрахункових та банківських операцій, складати кошториси та фінансові плани;

– аналізувати експортно-імпортні можливості підприємства та потребу у фінансових ресурсах;

– володіти методами оцінки фінансової діяльності підприємства (організації) та розрахунку показників ефективності міжнародної економічної діяльності;

– готувати публічні виступи, ділові переговори, вести ділове спілкування, в тому числі – іноземними мовами;

– прогнозувати витрати виробництва та результати діяльності підприємства на короткотерміновий та довготерміновий періоди;

– перекладати й анотувати державною та іноземною мовами тексти професійного спрямування;

– планувати міжнародну торгівельну та фінансово-інвестиційну діяльність, володіти навиками оцінки ефективності та розрахунку фінансово-економічних показників діяльності підприємства;

– визначати стратегії ресурсного забезпечення міжнародної економічної діяльності підприємства та організації, обґрунтовувати перспективні напрямки діяльності підприємства на зовнішніх ринках;

– установлювати, підтримувати та розвивати ділові стосунки з торговельними партнерами та міжнародними організаціями, органами влади;

– розробляти інвестиційні проекти, оцінювати альтернативи проектних рішень;

– вільно спілкуватися двома іноземними мовами у різних ситуаціях професійного спілкування.

Саме це якісно вирізняє спеціальність «Міжнародна економіка», для якої характерні чітка практична спрямованість, гнучка побудова і максимальне врахування індивідуальних інтересів студентів.

Робота у міжнародній сфері завжди була престижною та високооплачуваною. Сьогодні – вона ще й одна з найбільш перспективних. Вища фахова освіта, невтомна праця і самовдосконалення допоможуть молодій людині у швидкому кар’єрному зростанні.

Програма підготовки фахівців спеціальності «Міжнародна економіка» передбачає вивчення циклів дисциплін базової, спеціальної підготовки, а також професійно-орієнтованих дисциплін, що дозволяє сформувати гуманітарний світогляд фахівця та забезпечити відповідний рівень його інтелектуального потенціалу.